ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ

Ցանկացած անձ իրավունք ունի ՓԱՐՎԱՆԱ ԿՐԵԴԻՏ ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ի վերաբերյալ ստանալ "Վարկային կազմակերպությունների մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 14.1 հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված տեղեկատվությունը և փաստաթղթերի պատճենները: Վերոնշված տեղեկությունները ՓԱՐՎԱՆԱ ԿՐԵԴԻՏ ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն տրամադրում է գրավոր դիմումի հիման վրա: Գրավոր դիմումը կարող է ներկայացվել Կազմակերպության գլխամասային գրասենյակ, էլ.հասցեով`  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   կամ փոստով` ՀՀ , ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 67ա 2-րդ շինություն հասցեով: Փաստաթղթերը տրամադրվում են հինգ օրվա ընթացքում, անվճար:

 

Կազմակերպությանը Ձեր կողմից գրավոր ձևով ներկայացվող բողոքը պետք է վերաբերի Կազմակերպության կողմից մատուցվող ծառայություններին, որը պարունակի 10,0 մլն. ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթով գումարը չգերազանցող գույքային պահանջ:

Կազմակերպությանը դիմած հաճախորդների բողոք-պահանջների ընթացակարգը կարգավորվում է <<Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին>> ՀՀ օրենքով սահմանված դրույթներին համապատասխան:

Բողոք-պահանջի քննության գործընթացը ներառում է բողոք-պահանջի հետ կապված հաճախորդին տեղեկությունների տրամադրումը, հաճախորդի կողմից ներկայացվող բողոք-պահանջի մանրամասնորեն ուսումնասիրում և որոշում կայացնելը` գրավոր ձևով /բավարարել, մասնակի բավարարել, մերժել/ 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
Գրավոր պատասխանը հաճախորդին է ներկայացվում վերջինիս կողմից նշված բնակության կամ էլեկտրոնային հասցեներով:
Հաճախորդի դիմումը /բողոք-պահանջը/ պետք է իր մեջ ներառի` հաճախորդի անունը, անձնագրային տվյալները, նրա հաշվառման /փաստացի բնակության/ հասցեն և հեռախոսահամար, բողոքի նկարագրությունը, հիմնավորումներն ու գույքային պահանջի չափը, պահանջի ներկայացման ամսաթիվն, հաճախորդի ստորագրությունը:
Բողոք-պահանջը կարող է ստորագրել հաճախորդի ներկայացուցիչը, կցելով պահանաջին ներկայացուցչին պատշաճ կարգով տրված լիազորագիրը:
Կազմակերպությունը պարտավոր է քննել հաճախորդների բողոք-պահանջները, եթե դրանք ներկայացվում են մեկ տարվա ընթացքում` սկսած այն պահից, երբ հաճախորդն իմացել է, կամ կարող էր իմանալ իր իրավունքի խախտման մասին:

Բողոք-պահանջի վերաբերյալ կազմակերպության պատասխանը պարունակում է`
Հաճախորդի պահանջը հստակ բավարարելու, մասնակի բավարարելու կամ մերժելու վերաբերյալ, կազմակերպության որոշման պատճառաբանությունը, ինչպես նաև տեղեկատվություն` բողոք-պահանջի պատասխանով բավարարված չլինելու դեպքում, հաճախորդը իրավունք ունի դիմելու Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին, կամ դատարան կամ արբիտրաժային տրիբունալ:

Լրացրեք բողոք-պահանջի հայտը և ներկայացրեք այն կազմակերպության պատասխանատու աշխատակցին կամ հետևյալ փոստային 0005, ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 67ա 2-րդ շինություն, կամ էլեկտրոնային  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  հասցեներով:
Դիմումը ներկայացնելիս Ընկերությունից ստացեք ստացական և պահպանեք այն:

Ընկերության կողմից պատասխանն ստանալուց հետո, ծանոթացեք պատասխանին, հավաստիացեք, որ այն ներառում է բոլոր անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, իսկ պատասխանի անբավարար լինելու դեպքում, Ձեր իրավունիքները կարող են պաշտպանվել ինչպես դատական կարգով, այնպես էլ Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի միջոցով:

 

ԲՈՂՈՔ-ՊԱՀԱՆՋԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԴԻՄՈՒՄԻ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ Ձև

ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Ընկերության դեմ հաճախորդի կողմից ներկայացված բողոք-պահանջի քննության գործընթաց

 

 

Դուք  կարող եք Ձեր բողոք-պահանջները ներկայացնել` զանգահարելով 010 57 35 47 հեռախոսահամարով, ուղարկելով  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. էլեկտրոնային հասցեներով, առձեռն կամ փոստով` 0005, ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 67ա 2-րդ շինություն հասցեով: Տեղեկացնում ենք, որ ֆիզիկական անձ հաճախորդը հնարավորություն ունի ներկայացնելու Կազմակերպության և հաճախորդի միջև կնքվող գործարքից բխող պահանջները Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին: 

 

Հիշեցում:
Սիրելի Հաճախորդ,

  • Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի կողմից պահանջները քննվում են անվճար:
  • Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի կողմից մերժվում է պահանաջի քննությունը, եթե Հաճախորդի և Կազմակերպության միջև նույն պահանջի առարկայի վերաբերյալ առկա է դատարանի կամ արբիտրաժային տրիբունալի վճիռ, կամ եթե դատարանի կամ արբիտրաժային տրիբունալի վարույթում քննվում է հաճախորդի կամ կազմակերպության միջև նույն պահանջի առարկայի վերաբերյալ գործ:

 

 

Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղում կատարված ինտերնետային կայքի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների և տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: